TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM 2013-2020

Thứ hai - 09/11/2020 11:20
Thực hiện Kế hoạch 119 ngày 14/9/2020 về Tổ chức giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2020, trong đó có nội dung tổng kết Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2013-2020. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng Báo cáo sô 205/BC-HĐTN ngày 16/9/2020 về báo cáo tổng kết Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam, BTV Huyện đoàn đăng tải toàn văn như sau:
I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
Tổng số thanh niên hiện nay trên địa bàn huyện ước tính: 9014 người. Trong đó số thanh niên yếu thế là: 88 người (trong đó có 58 thanh niên khuyết tật). Thanh niên ở Huyện Hiệp Đức có nhiều thành phần, tầng lớp: Theo nghề nghiệp thanh niên làm việc ở khu vực thuần nông, hỗn hợp và phi nông nghiệp (có thanh niên làm việc trong khu vực nhà nước, thanh niên công nhân, làm dịch vụ..); theo tín ngưỡng tôn giáo: có 175 thanh niên theo đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Cao đài; theo thành phần dân tộc: Có thanh niên người kinh và thanh niên trong đồng bào dân tộc thiểu số (318 người). Nhìn chung, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở các tầng lớp, các thành phần được thực hiện tốt, trong các năm không có trường hợp mâu thuẫn tín ngưỡng tôn giáo, mâu thuẫn dân tộc…Nguyện vọng chung của thanh niên là được hỗ trợ về đường lối, vốn vay để phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ phát triển các kỹ năng sống.
 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
  1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền
Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản sau:
- Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 31/12/2014 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2014 - 2020.
- Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/6/2018 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nuwocs về thanh niên 2018.
Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được chú trọng thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các hội nghị, buổi tọa đàm…cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện, xã và phổ biến rộng rãi trên hệ thống truyền thanh các xã đến các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí của lực lượng thanh niên trong thời kỳ mới.
Qua đó, 100% thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, thanh niên lực lượng vũ trang, 60% thanh niên (khác) và công nhân được, học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản sau:
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu
a) Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật:
Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Huyện đoàn hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đoàn viên, thanh niên huyện Hiệp Đức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, nhất là đối với đoàn viên thanh niên, học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đạo đức, lối sống và hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho đoàn viên, thanh thiếu niên. Tiến hành sơ, tổng kết và tuyên dương thanh thiếu nhi tiên tiến, tiêu biểu, đã có trên 55 tập thể và gần 350 đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu được các cấp khen thưởng, nhiều mô hình và tấm gương sáng được phổ biến nhân rộng trong thanh niên huyện nhà
Công tác phổ biến Nghị quyết, giáo dục pháp luật luôn được các cấp ủy Đảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và triển khai thực hiện tốt, thông qua việc đẩy mạnh công tác truyên truyền giáo dục giúp cán bộ, đảng viên, nhân nhân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về chính trị; thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Việc chỉ đạo công tác tuyên truyền của Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt đã cho xây dựng bản tin thanh niên và ra mắt và nâng cấp Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức, thành lập trang facebook tuổi trẻ Hiệp Đức. Thông qua công tác giáo dục, đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức, trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đều gắn với tình hình và nhiệm vụ công tác thanh niên trên từng lĩnh vực. Qua đó đã góp phần quan trọng cho hoạt động giáo dục toàn diện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức hành động, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, góp phần cùng huyện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong các năm.
Công tác tuyên truyền cũng được huyện quan tâm thực hiện, thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến thanh niên như: Luật Thanh niên năm 2005, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2005, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Giáo dục,… tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thông qua hình thức các hội thảo, hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, trên trang thông tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu luật pháp cho thanh niên.
Qua các hoạt động trên, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên trong huyện, đã nhiều thanh niên tiên tiến, đoàn viên ưu tú phấn đấu, rèn luyện và được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.
b) Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên
Đã tăng cường chỉ đạo cho Đoàn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tài năng, năng lực, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. Có thể khẳng định rằng, công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm sâu sát, nhất là những năm gần đây, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và đào tạo được đầu tư, chất lượng dạy và học được nâng lên, tạo điều kiện cho ĐVTN được đến trường, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp THPT cao (trên 90%), số thanh niên thi đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng hằng năm đều tăng, nhiều học sinh đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, đặc biệt có học sinh tham gia cuộc thi Olimpia vào thi tháng, quý… Thanh niên cán bộ công chức được quan tâm cử đi học Đại học, cao học, các lớp trung cấp, cao cấp chính trị ngày càng tăng, gắn với bồi dưỡng và phát huy tài năng, mạnh dạn giao việc cho thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên đảm nhận những công trình dự án, một mặt luôn quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có năng lực, mạnh dạn bố trí, đề bạt cán bộ trẻ vào các vị trí lãnh đạo, mặt khác luôn quan tâm đến đối tượng thanh niên là con em thương binh, gia đình có công với cách mạng, thanh niên tàn tật, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.
Hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế hộ gia đình, cập nhật khoa học kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên thành lập mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ phát triển kinh tế, hiện nay trên địa bàn huyện có 7 THT, HTX của thanh niên. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện làm tốt công tác hỗ trợ vốn cho 669 hộ thanh niên vay phát triển kinh tế với tổng số vốn vay trên 24.014 tỷ đồng. Nhờ đó, đã giới thiệu và nhân rộng những mô hình điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh như mô hình trang trại của anh Lê Xuân Thu thôn 2 - Hiệp Hòa, mô hình nuôi ong của anh Nguyễn Văn Kỳ thôn 3- Sông Trà, Hợp tác xã Bình Tiên của anh Phạm Văn Chiến - Bình Sơn, Tổ hợp tác Phú Cường- Quế Bình, CLB phát triển kinh tế của Quế Lưu…góp phần xóa đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt của nông thôn.
Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho thanh niên được BTV Huyện đoàn triển khai thực hiện hằng năm với nhiều phần việc và đa dạng hình thức tổ chức: Phối hợp với Phòng LĐTB-XH huyện, Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền, vận động hơn 300 thanh niên, phụ nữ vào làm việc tại Công ty Vinatex Đà Nẵng tại Xưởng may Việt An tại Bình Lâm. Phối hợp với Trung tâm dạy nghề thanh niên, Liên minh hợp tác xã Quảng Nam thông báo tuyển sinh và mở hơn 24 lớp dạy nghề miễn phí cho hơn 550 ĐVTN nông thôn, giới thiệu việc làm sau khóa học.  tổ chức 04 lớp hội thảo nghề nghiệp việc làm với 105 thanh niên tham gia, tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm thu hút trên 500 lượt ĐVTN đến tìm kiếm cơ hội việc làm, phối hợp với Công ty May VTD Hiệp Đức tổ chức Ngày hội nghề nghiệp việc làm, tuyển dụng 580 thanh niên vào làm việc. Hằng năm giới thiệu trên 50 thanh niên tham gia học nghề và làm việc tại các công ty trong và ngoài huyện, tư vấn xuất khẩu lao động cho hơn 100 thanh niên. Công tác hướng nghiệp cho đoàn viên học sinh được 02 trường THPT Trần Phú và THPT Hiệp Đức quan tâm, trong 05 năm qua đã tổ chức hơn 10 đợt hướng nghiệp cho hơn 7500 lượt đoàn viên học sinh.
Đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên hoàn lương có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng: Tổ chức các lớp "Tư vấn nghề nghiệp việc làm cho thanh niên"; xây dựng các mô hình giúp đỡ thanh niên hoàn lương tại cộng đồng; giúp đỡ thanh niên hoàn lương được tiếp cận các nguồn vốn vay của Đoàn. Đồng thời tìm đầu ra cho sản phẩm của chính thanh niên làm ra; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có việc làm, ổn định cuộc sống
c) Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện
- Phối hợp cùng với Huyện đoàn xây dựng kế hoạch liên tịch với các cơ quan, ban, ngành thực hiện các chương trình văn hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương kết hợp với tuyên truyền giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lao động, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thanh niên.
- Về công tác giáo dục truyền thống được đẩy mạnh thông qua các đợt hoạt động cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị như tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình đến với bảo tàng, các di tích lịch sử, vùng căn cứ cách mạng; hội trại truyền thống; tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng  Mẹ Việt Nam anh hùng; Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 27/7.
- Trong những năm qua huyện nhà thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục thanh niên chậm tiến thu được nhiều kết quả. Thông qua các chương trình trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động ngoại khóa, một bộ phận thanh thiếu nhi được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó trước những tình huống cụ thể trong cuộc sống.
d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên: UBND huyện đã bố trí 01 công chức phụ trách công tác thanh niên tại Phòng Nội vụ; cử CBCC trực tiếp tham mưu về công tác thanh niên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn quản lý nhà nước về thanh niên do cấp trên tổ chức.
e) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên: UBND huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến đến các đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về Luật Thanh niên, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên tốt, công dân tốt. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến thanh niên, đồng thời phát huy vai trò giám sát của đoàn, hội đối với việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Huy động và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng như hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, hiến kế xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh.
 
   III.  ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
Thông qua chương trình phát triển thanh niên góp phần thúc đẩy sự chủ động của Đoàn thanh niên các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền về các vấn đề liên quan đến nhu cầu lợi ích và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Việc triển khai chương trình phát triển thanh niên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các ngành các cấp cho sự phát triển thanh niên và công tác thanh niên, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thanh niên.
Tình hình thanh niên trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH xây dựng quê hương.
Chương trình phát triển thanh niên năm 2010-2012 đã giải quyết được những vấn đề cấp bách trong thanh niên như giải quyết việc làm, đào tạo, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp, bồi dưỡng nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
2. Khó khăn
Tình hình thanh niên còn một số vấn đề mới nảy sinh và hạn chế chậm được khắc phục. Tình trạng thiếu việc làm, tay nghề thấp, thu nhập chưa cao, môi trường lao động và điều kiện sống của một bộ phận thanh niên chưa được giải quyết kịp thời; tình trạng dịch chuyển cơ cấu lao động đã và đang tác động tới một bộ phận không nhỏ thanh niên; số thanh niên vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm TTATGT vẫn còn xảy ra; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí và quyết tâm trong học tập và rèn luyện, lười lao động, sống buông thả, bàng quan với xã hội, xuống cấp về đạo đức, lối sống gây khó khăn cho quản lý xã hội và giáo dục của gia đình.
Công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ Đoàn ở huyện và cơ sở còn nhiều bất cập. Tại huyện chưa có các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các khu công nghiệp quy mô lớn để thu hút lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên dẫn đến nhiều thanh niên phải đi làm ăn xa, khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên.
Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn huyện./.

Tác giả bài viết: VĂN PHONG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH 119

KH 119 TẬP HUẤN NĂM 2020

Lượt xem:1261 | lượt tải:0

KH 118

KH 118 CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÙNG CAO XÃ PHƯỚC GIA

Lượt xem:1211 | lượt tải:0

KH02

KH 02 LIÊN HOAN TCM

Lượt xem:1098 | lượt tải:0

111

KẾ HOẠCH 111 - CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 2020

Lượt xem:1504 | lượt tải:0

KH105

KH 105 TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ

Lượt xem:1292 | lượt tải:0
Tin tiêu điểm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây