Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2020

Thứ sáu - 06/03/2020 14:07
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2020

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

 ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước. Người khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự phát triển và trường tồn của dân tộc: "Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên".

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Hồ Chủ tịch thường xuyên động viên tuổi trẻ phải ra sức rèn luyện tinh thần, tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập vươn lên để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà, đồng thời nhắc nhở Đảng và Chính phủ phải đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Người căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Công tác đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ chính là nhằm mục tiêu xây dựng con người mới XHCN, vì vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài đáp ứng được những yêu cầu cần thiết của thời đại. Theo Người, cách mạng càng phát triển càng đòi hỏi đông đảo đội ngũ cán bộ các thế hệ, dân trí phải được nâng cao, giáo dục phải phát triển để làm nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng các thế hệ cách mạng, trong đó đặc biệt quan trọng là thế hệ trẻ.

Muốn thế hệ trẻ của chúng ta trở thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa "hồng" vừa "chuyên", thì công tác giáo dục phải tiến hành một cách toàn diện như lời Người đã dạy: "Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ XHCN, văn hóa, kinh tế, lao động và sản xuất”, Hồ Chủ tịch cho rằng, giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ trẻ phải chú ý đến cả hai yếu tố đạo đức và tài năng, trong đó lấy đạo đức làm gốc. Đức ở đây chính là đạo đức cách mạng, bao gồm những phẩm chất:

Trung với nước hiếu với dân, tức là tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân, quyết tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân.

Yêu thương con người: thể hiện trong quan hệ hàng ngày với bạn bè đồng chí, là thái độ tôn trọng mọi người, có lòng vị tha trước những thiếu sót, khuyết điểm của người khác.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, có kỷ luật, có năng suất hiệu quả. Kiệm tức là hết kiệm thì giờ, sức lao động, tiền của của dân, của nước. Liêm là trong sạch, không tham địa vị, tiền tài, quang minh chính đại. Chính là ngay thẳng, không nịnh trên nạt dưới, không tự cao tự đại thấy việc thiện thì làm, việc ác thì tránh. Chí công vô tư là khi làm bất cứ việc gì không nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì nên đi sau.

Có tinh thần quốc tế trong sáng: đó là tinh thần đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội, chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, phân biệt chủng tộc hay chủ nghĩa bành trướng bá quyền.

Tài ở đây nghĩa là có tri thức đầy đủ về các lĩnh vực khoa học, có kỹ năng thực hành, có thể đảm nhiệm được những công việc mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong mỗi con người tài và đức phải được đi liền với nhau vì: "Có tài mà không có đức ví như anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì nhưng cũng không có lợi gì cho loài người". Giáo dục toàn diện nhưng phải phù hợp với trình độ, lứa tuổi phải biết kết hợp giữa lý luận và thực hành, lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay vì: "Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa".

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chăm lo đến việc giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, coi đó là vấn đề then chốt trong chiến lược con người. Điều đó thể hiện ở sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến những nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng của tuổi trẻ. Từ đó đề ra những chủ trương chính sách, kế hoạch giáo dục - đào tạo cụ thể, xác thực theo tiêu chí xây dựng con người trong hến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là có kỹ năng, kỹ thuật, kỹ xảo và con người trong thời đại kinh tế tri thức là năng lực tri thức và khả năng sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh kết hợp với các tổ chức xã hội phát động nhiều phong trào hoạt động sôi nổi trên phạm vi cả nước, tiêu biểu là các phong trào: "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện"... Từ những phong trào này, thế hệ trẻ ViệtNam được trưởng thành về mọi mặt: trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Qua đó khơi dậy những tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, tạo cơ hội môi trường để thế hệ trẻ đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những tiến bộ mà thế hệ trẻ đã đạt được thì mặt trái của cơ chế thị trường trong thời kỳ mở cửa, do những thiếu sót trong công tác tổ chức, quản lý xã hội cũng như trong công tác giáo dục - đào tạo, sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ Đảng viên đã tác động tiêu cực tới thanh, thiếu niên hôm nay. Nhiều thanh niên mất phương hướng chính trị, mất niềm tin vào lý tưởng CSCN, một số sống bàng quan vô trách nhiệm với bản thân gia đình và xã hội, lười lao động, trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đua đòi lối sống hưởng lạc thực dụng, xa rời những đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, coi thường kỷ cương pháp luật. Điều này đã và đang trở thành mối lo ngại của toàn xã hội. Nghiêm túc nhìn nhận, chúng ta thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên trong thời gian qua tuy đã có cố gắng song còn nhiều bất cập, chưa theo kịp những đòi hỏi của tình hình. Để khắc phục những tồn tại trên, các ngành, các cấp Đảng và chính quyến phải quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục. Các đoàn thể, các tổ chức xã hội phải tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm giúp đỡ những thanh thiếu niên lầm đường lạc lối, hướng những đối tượng này vào những hoạt động hữu ích. Đặc biệt vai trò gia đình là hết sức quan trọng, ông bà, cha mẹ, anh chị phải nêu những tấm gương tốt về đạo đức, lối sống cho con em mình, bầu không khí êm ấm, hòa thuận trong gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em. Giáo dục gia đình có tác động mạnh mẽ tới sự hình thành nhân cách con người. Nhân cách tốt sẽ là nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ vững vàng trên con đường sự nghiệp của mình. Một khi có đầy đủ cả đức lẫn tài tuổi trẻ hoàn toàn có thể gánh vác sứ mệnh lịch sử là người chủ tương lai của nước nhà.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, bền bỉ, nhưng dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta nhất định thực hiện thành công để các thế hệ trẻ cùng: "Giúp sức vào xây dựng một nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Nguồn: Tạp chí Hà Nội ngàn năm

THEO DÒNG LỊCH SỬ -  NGÀY NÀY NĂM ẤY

- 03/3/1959: Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

- 03/3/1989: Ngày Biên phòng toàn dân.

- 08/3/40: Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40- 43 sau công nguyên).

- 08/3/1910: Ngày Quốc tế Phụ nữ.

- 20/3/2013: Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

- 22/3/1993: Ngày nước sạch Thế giới.

- 23/3/1975: Ngày giải phóng thành phố Gia Nghĩa.

- 26/3/1931: Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- 27/3/1946: Ngày Thể thao Việt Nam.

 

LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

- Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

- Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

- Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

- Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

- Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

- Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

- Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 3 năm 2020, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Hiệp Đức tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn huyện bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020), 45 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2020), kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Quảng Nam – Thanh Hóa, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020).
2. Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thanh thiếu nhi; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
3. Các hoạt động Tháng Thanh niên 2020 phải được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện đoàn, đồng thời bám sát chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Cấp cơ sở
- Tổ chức đồng loạt Ngày chủ nhật xanh vào ngày 01/03/2020.
- Tổ chức cho ĐVTN tham gia cuộc thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.
- Xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên cấp cơ sở (Đoàn xã tập trung xây dựng nông thôn mới, Đoàn thị trấn tập trung xây dựng đô thị văn minh, Đoàn trực thuộc nghiên cứu đề tài, ý tưởng sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị).
- 100% đơn vị có hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và có 10 ý tưởng đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt Nam.
- Có ít nhất 01 hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện năm 2020.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quê hương, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Quảng Nam
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước và về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, 45 năm Ngày giải phóng quê hương, kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Quảng Nam – Thanh Hóa, 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương. Chú trọng tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi đến thăm và tổ chức sinh hoạt truyền thống tại di tích lịch sử của Đoàn, Hội, các địa danh gắn với gương anh hùng, liệt sĩ trẻ tuổi.
- Tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, các gương mặt trẻ của địa phương, đơn vị.
2. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên
2.1. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới
- Triển khai thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.
- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Vận động, kết nối các nguồn lực thực hiện các mô hình Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên, xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn...
- Thành lập đội hình Trí thức trẻ tình nguyện tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, mô hình mới trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
- Vận động, hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tham gia chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm. Lựa chọn 01- 02 sản phẩm của thanh niên địa phương hỗ trợ tham gia chương trình.
- Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, tạo mảng xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước tại các xã, phường, thị trấn; xây dựng điểm phân loại rác thải tập trung, tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” tại các xã, thị trấn vào ngày 01/3/2020.
- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới; tận dụng các không gian công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, xã tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, thanh thiếu nhi.
2.2. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh
- Đoàn thị trấn đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh.  Triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn đô thị: Xây dựng, duy trì các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, biến điểm chân rác thành vườn hoa, con đường bích họa, trồng cây xanh, trồng hoa tại các tuyến đường, tạo cảnh quan đô thị; tuyên truyền chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon. 
- Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân xây dựng đô thị văn minh, tập trung các hoạt động tuyên truyền ý thức ứng xử văn minh, văn hóa giao tiếp nơi công cộng.
2.3. Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân
- Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.
- Tổ chức cho y, bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các sân chơi, tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, vui chơi an toàn, lành mạnh. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.
- Củng cố Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống; vận động ĐVTN đăng ký tham gia Câu lạc bộ Ngân hàng máu hiếm của huyện, tỉnh. Vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.
- Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện" trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính.
3. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên
- Tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (www.ytuongsangtao.net); lựa chọn các ý tưởng có tính khả thi cao, phục vụ cộng đồng để hỗ trợ hiện thực hóa. Tăng cường tổ chức các chuyên mục, chuyên đề, các tuyến bài giới thiệu sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo, gương điển hình, phương pháp tư duy sáng tạo trên các báo, trang tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội.
- Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của thanh niên giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm: An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi...
- Đẩy mạnh triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” tập trung vào thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ.
4. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
 - Tổ chức phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” cho đoàn viên thanh niên, doanh nhân trẻ.
- Tham gia tốt Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp do Tỉnh đoàn triển khai.
- Tổ chức tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng, các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
- Xây dựng điểm các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao.
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm do thanh niên làm chủ.
- Thẩm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên.
5. Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên
- Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh các trường THCS, THPT; tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động, ngày hội việc làm.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên trong đó tập trung đối tượng thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên hoàn lương.
6. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
- Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
- Tổ chức Ngày đoàn viên cho đoàn viên công nhân và Ngày hội thanh niên trong các khối đối tượng thanh niên.
- Triển khai việc học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên.
- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề của Tháng Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên mới.  Triển khai cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Xây dựng các mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế (có địa chỉ cụ thể).
- Tổ chức các hoạt động tập hợp các đội hình thanh niên: liên hoan, tọa đàm, giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở có hoạt động phù hợp hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  
- Tạo điều kiện để Hội đồng Đội các xã, thị trấn và các Liên đội tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” ,“Tiến bước lên đoàn” nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
7. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế
- Tổ chức tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, quá trình 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và chuỗi các hoạt động của thanh niên trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.
8. Hoạt động cấp huyện:
- Tổ chức ra quân thực hiện công trình, phần việc Tháng Thanh niên và ra quân Ngày Chủ nhật xanh. (ngày 01/3/2020).
- Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hiệp Đức và tổ chức tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. (ngày 02/3/2020)
- Phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện (ngày 10/3/2020).
- Tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính và công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới (ngày 14/03/2020).
- Phối hợp tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh khối THPT, THCS (ngày 19/3/2020).
- Tham gia Ngày hội Tuổi trẻ Quảng Nam sáng mãi niềm tin theo Đảng (ngày 22-24/03/2020).
- Tổ chức Hành trình về nguồn tại địa chỉ đỏ, gặp mặt đảng viên trên 50 năm tuổi đảng (ngày 26/03/2020).
- Tổ chức Ngày đoàn viên. (ngày 26/03/2020).
- Tổ chức Hành trình hướng nghiệp cho học sinh THCS (cuối tháng 3/2020).
- Phối hợp tổ chức gặp mặt cựu cán bộ Đoàn (ngày 28/3/2020).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Huyện đoàn
- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020. Thường xuyên theo dõi, tăng cường đi cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch và cùng tham gia tổ chức các hoạt động của Tháng Thanh niên ở cơ sở.
- Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động Tháng Thanh niên trên các kênh tuyên truyền của Đoàn, các kênh truyền thông ngoài Đoàn; đăng tải các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội (clip ngắn, inforgaphic…).
- Tổ chức hội nghị sơ kết, tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020.
2. BCH Đoàn xã, thị trấn và trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Cấp cơ sở không tổ chức Lễ ra quân, khởi động Tháng Thanh niên có tập trung đông đoàn viên thanh niên, chỉ triệu tập đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng công trình, phần việc thanh niên phù hợp tại địa phương.
- Tổng hợp các hoạt động tại đơn vị dự kiến tổ chức trong Tháng Thanh niên năm 2020 gửi về Ban Thường vụ Huyện đoàn trước ngày 26/02/2020.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo:
+ Báo cáo nhanh hằng tuần: Gửi trước 9h00 ngày Thứ sáu hằng tuần trong Tháng Thanh niên 2020.
+ Báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên 2020: Gửi trước ngày 28/3/2020.
- Đề xuất mỗi đơn vị 01 tập thể, 01 cá nhân triển khai thực hiện tốt các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn xét, khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thường vụ Huyện đoàn trước ngày 31/3/2020, gồm các nội dung sau:
+ Văn bản đề nghị của Đoàn các xã, thị trấn và đoàn trực thuộc.
+ Báo cáo thành tích của đơn vị được đề nghị khen thưởng (Có xác nhận của cấp ủy cùng cấp).
+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ Đoàn cấp cơ sở.
+ Hình ảnh hoạt động tiêu biểu Tháng Thanh niên 2020 của đơn vị, cá nhân được đề nghị khen thưởng (Gửi qua email:huyendoanhiepduc@gmail.com).
Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị BCH Đoàn xã, thị trấn và trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả.

Tác giả bài viết: Văn phòng Huyện đoàn (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 119

KH 119 TẬP HUẤN NĂM 2020

Lượt xem:927 | lượt tải:0

KH 118

KH 118 CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÙNG CAO XÃ PHƯỚC GIA

Lượt xem:827 | lượt tải:0

KH02

KH 02 LIÊN HOAN TCM

Lượt xem:821 | lượt tải:0

111

KẾ HOẠCH 111 - CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 2020

Lượt xem:1092 | lượt tải:0

KH105

KH 105 TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ

Lượt xem:893 | lượt tải:0
Tin tiêu điểm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây